Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công tác phổ biến GDPL

PHÒNG GD&ĐT THUẬN AN TRƯỜNG THCS TÂN THỚI Số: 25/QĐ-THCSTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lái Thiêu, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2013-2014 -------------------- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN THỚI - Căn cứ vào Điều 19 của Thông tư số...

Qy chế làm việc của trường THCS TÂN THỚI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN TRƯỜNG THCS TÂN THỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC của trường trung học cơ sở Tân Thới (Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-THCS.TT ngày 01/9/2013 của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Thới) CHƯƠNG I VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG Điều 1. Vị trí Trường THCS Tân Thới gồm hai cơ sở chính...

Quy chế kết hợp CQ - CĐ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM THỊ XÃ THUẬN AN ...

Quy định v/v phân công Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường THCS TÂN THỚI

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG THCS TÂN THỚI Số: ...