Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 3. At home

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thiện Hạnh (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:55' 13-09-2012
Dung lượng: 616.4 KB
Số lượt tải: 194
Số lượt thích: 0 người
Tan Thoi Secondary School
Welcome to 8A2
September 13th, 2012
Unit 3: AT HOME
Lesson 1: Getting started - Listen and read
Thursday, September 13th 2012.
What do you often
do at home?
wash the dishes
I. Getting started.
feed the chickens
make the bed
cook the meal
sweep the floor
tidy up
6
5
4
3
2
1
CHORES
What will Nam have to do tonight?
Why?
II. Listen and read.
Nam: Hello.
Mrs.Vui: Nam, it’s Mom.
Nam: Hi, Mom.
Mrs.Vui: I’m going to be home late tonight. I have to go and visit Grandma after work.
Nam: What time will you be home?
Mrs.Vui: I’ll be home after dinner. I’m sorry, but you’ll have to cook dinner yourself.
Nam: All right.
Mrs.Vui: There’s rice in the cupboard, but you ought to go to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove.
Nam: OK. Give my love to Grandma.
Mrs.Vui: I will. Oh, I almost forgot. Can you call Aunt Chi, please? Ask her to meet me at Grandma’s house.
Nam: No problem. Bye, Mom.
Mrs.Vui: Bye.
II. Listen and read.
1. Vocabulary:
forget / forgot (v)
cupboard (n)
rice cooker (n)
steamer (n)
saucepan (n)
quên
tủ đựng chén, bát...
nồi nấu cơm
nồi hấp
cái xoong
grandma / grandmother (n)
bà nội, bà ngoại
frying pan (n)
cái chảo
GRAMMAR
I have to go and visit Grandma after work.
You ought to go to the market yourself.
Modals: Ought to / have to + bare infinitive
cook / dinner
GRAMMAR
You ought to go to the market yourself.

Reflexive pronouns:
cook / dinner
1. Practice the dialogue with a partner.
Nam: Hello.
Mrs.Vui: Nam, it’s Mom.
Nam: Hi, Mom.
Mrs.Vui: I’m going to be home late tonight. I have to go and visit Grandma after work.
Nam: What time will you be home?
Mrs.Vui: I’ll be home after dinner. I’m sorry, but you’ll have to cook dinner yourself.
Nam: All right.
Mrs.Vui: There’s rice in the cupboard, but you ought to go to the market yourself and buy some fish and vegetables. The steamer is under the sink, between the saucepan and the frying pan. The rice cooker is beside the stove.
Nam: OK. Give my love to Grandma.
Mrs.Vui: I will. Oh, I almost forgot. Can you call Aunt Chi, please? Ask her to meet me at Grandma’s house.
Nam: No problem. Bye, Mom.
Mrs.Vui: Bye.
II. Listen and read.
2. Complete the list of the things Nam has to do.
Cook dinner;
Go to the market himself and buy some fish and vegetables;
Call Aunt Chi and ask her to meet his mother at Grandma’s house.
* Choose the best answer.
1. Nam ……….. go to the market to buy food himself.
A. have to B. has to C. have D. haves to
2. Ha ought to ……… homework herself.
A. doing B. does C. do D. of do
3. Can you do it ……
A. ourselves B. herself
C. themselves D. yourself
D
C
B
What do you have to do yourself at home?
1
2
3
6
5
4
8
7
Homework:

- Practice the dialogue;
- Learn new words by heart.
- Prepare the new lesson: Speak - Listen;
- Do exercise 1, page 20 (Workbook).

 
Gửi ý kiến