Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản nhà trường >

Công tác phổ biến GDPL

PHÒNG GD&ĐT THUẬN AN

TRƯỜNG THCS TÂN THỚI

 

Số:  25/QĐ-THCSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lái Thiêu, ngày     tháng    năm 20  

                      

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

năm học 2013-2014

--------------------  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN THỚI

     - Căn cứ vào Điều 19 của Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định nhiệm vụ quyền hạn của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

     - Căn cứ vào công văn số: 656/PGDĐT-GDTrH ngày 04/09/2013 của Phòng GD-ĐT Thuận An Về kế họach phổ biến GDPL cho thanh thiếu niên trong trường học giai đọan 2012-2015.

     - Căn cứ vào kế họach phổ biến GDPL năm học 2013-2014 của trường THCS Tân Thới.

QUYẾT ĐỊNH

 

     - Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến GDPL năm học 2013-2014 gồm các ông bà có tên sau đây:

            1. Bà Nguyễn Đoàn Tuyên              – Hiệu trưởng – Trưởng ban.

            2. Bà Lê Thị Yến                             – P.Hiệu trưởng – Phó ban.

            3. Ông Lê Bá Toán                           – Chủ tịch Công đoàn – Phó ban.

            4. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền      – Tổ trưởng chuyên môn – thành viên.

            5. Bà Trịnh Thị Thu Tâm     – Tổ trưởng chuyên môn – thành viên.

            6. Ông Phan Văn Lê             – Tổ trưởng chuyên môn – thành viên.

            7. Bà Trần Lê Xuân Điệp                – Tổ trưởng chuyên môn  – Thành viên.

            8. Bà Lê Thị Ngọc Liên                - Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên

            9. Ông Nguyễn Anh Huy Vũ        - Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên

            10. Bà Nguyễn Thị Nhung            - Tổ trưởng chuyên môn – Thành viên

                 - Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện và có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

     - Điều 3: Các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

               Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

          Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

        - Phòng GD&ĐT Vĩnh Hưng.

        - Như Điều 1

        - Lưu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG THCS TÂN THỚI

BCĐ PBGDPL

 

Số:  01/PC-BCĐ.PBGDPL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lái Thiêu, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN PB GDPL NĂM HỌC 2013-2014

 

            - Căn cứ quyết định định số 25/QĐ-THCSVB ngày 08/10/2013 của hiệu trưởng trường THCS Tân Thới v/v thành lập Ban thực hiện PB GDPL năm học 2013-2014.

            - Căn cứ kế họach phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2013-2014 của trường THCS Tân Thới.

            Nay, trường ban thực hiện PB GDPL phân công nhiệm vụ các thành viên cụ thể như sau :

            1. Bà Nguyễn Đoàn Tuyên – hiệu trưởng -  trưởng ban:

Phụ trách chung và chỉ đạo sự phối hợp họat động giữa các Thành viên.

            2. Bà Lê Thị Yến                  – P.Hiệu trưởng – Phó ban :

Giúp trưởng ban kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, truyên truyền PB GDPL về thực hiện quy chế môn

            3. Ông Lê Bá Toán             – Chủ tịch Công đoàn – Phó ban :

Giúp trưởng ban kiểm tra, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ được phân công, truyên truyền PB GDPL về chế độ chính sách đối với CB-CNV

            4. Bà Nguyễn Thị Minh Huyền                 – Tổ trưởng chuyên môn – thành viên :

Thực hiện tuyên truyền PB GDPL cho các thành viên trong tổ chuyên môn ở một số nội dung cụ thể do trưởng ban phân công từng thời điểm.

            5. Bà Trịnh Thị Thu Tâm – Tổ trưởng chuyên môn – thành viên :

Thực hiện tuyên truyền PB GDPL cho các thành viên trong tổ chuyên môn ở một số nội dung cụ thể do trưởng ban phân công từng thời điểm.

            6. Ông Phan Văn Lê           – Tổ trưởng chuyên môn – thành viên:

Thực hiện tuyên truyền PB GDPL cho các thành viên trong tổ chuyên môn ở một số nội dung cụ thể do trưởng ban phân công từng thời điểm.

            7. Bà Trần Lê Xuân Điệp               – Tổ trưởng chuyên môn  – Thành viên :

Thực hiện tuyên truyền PB GDPL về Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và 2007 ; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005& các văn bản hướng dẫn thi hành ; Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản (kê khai tài sản).

            8. Ông Nguyễn Anh Huy Vũ          – Tổ trưởng chuyên môn  – Thành viên

Phồi hợp các ngành Công an, Dân số - KHHGD tuyên truyền ATGT, phòng tránh tai nạn thương tích, an ninh trật tự ; sức khỏe sinh sản vị thành niên.

            9. Bà Lê Thị Ngọc Liên                  – Tổ trưởng chuyên môn  – Thành viên

 

Sắp xếp tủ sách pháp luật ngăn nắp, dễ truy cập, tạo điều kiện thuận lợi cho CB-GV và HS mượn tài liệu về pháp luật.

10. Bà Nguyễn Thị Nhung : Tổ trưởng chuyên môn  – Thành viên

Tuyên truyền các nội dung theo kế họach phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2013-2014 của trường THCS Tân Thới.

Trên đây là kế họach phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo phổ biến GDPL năm học 2013-2014, đề nghị các thành viên BCĐ theo dõi và nghiêm túc thực hiện.

                                                                                                            TM. BAN CHỈ ĐẠO

                                                                                                                           TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT THUẬN AN

TRƯỜNG THCS TÂN THỚI

 

Số :  30/KH-THCSTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lái Thiêu, ngày 3  tháng 10 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

NĂM HỌC  2013 – 2014

 

- Căn cứ Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND Thị xã Thuận An v/v ban hành kế họach thực hiện Chương trình hành động của Thủ tường Chính phủ về công tác phổ biến giáo dục pháp luật từ năm 2012 đến năm 2016 trên địa bàn Thị xã Thuận An

- Thực hiện kế hoạch số 656/PGD&ĐT-GDTrH ngày 04/09/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An  về việc phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong trường học giai đọan 2012-2015.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Tân Thới xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của nhà trường phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đều khắp với nội dung thiết thực, ngắn gọn; hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

2.Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các văn bản liên quan thiết thực công tác, học tập của cán bộ, viên chức, học sinh trong ngành để nắm bắt kịp thời, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, viên chức và học sinh; chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế trong trường.

3. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường với các tổ chức chính trị- xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép tốt việc tuyên truyền pháp luật với các phong trào, các cuộc vận động của các đoàn thể nhằm tạo nên sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm khuyến khích mọi người tích cực học tập nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

4. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, giúp các em học sinh hiểu và không vô tình mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Từ đó tạo cho học sinh thói quen sống, làm việc theo pháp luật, tránh để tình trạng học sinh hư hỏng, lêu lổng, mắc vào các tai tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội, từng bước thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy mọi khả năng và nguồn lực xã hội có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

II. Mục tiêu:

          - 100% CB -GV-NV được tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác; được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ.

- 100% học sinh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi) liên quan trực tiếp đến bản thân.

III. Đối tượng: 

1. 100% cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên trong trường.

2. 100% học sinh nhà trường.

IV. Nội dung triển khai thực hiện:

* Văn bản pháp luật của nhà nước:

1. Tổ chức quán triệt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới đã được Quốc hội thông qua năm 2012 như: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013, Luật lao động, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật sử đổi bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật biển Việt Nam và các văn bản mới được ban hành năm 2013. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật như: Luật bình đẳng giới, Luật tố tụng hành chính, Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước, Luật phòng, chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức công đoàn tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, trật tự an ninh địa phương và thực hiện có hiệu quả: Ngày pháp luật 09 tháng 11 nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức chấp hành luật cho mọi người theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Ngoai ra, nhà trường tiếp tục phổ biến: Pháp luật về cán bộ, công chức; Pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;Pháp luật về thuế; Pháp luật về cư trú, hộ tịch;Pháp luật về môi trường.

* Văn bản chỉ đạo của ngành:

      1.Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

     2.Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

     3.Nghị quyết 442/NQ-CĐN của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Namngày 01/11/2007 về việc phát động cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

      4.Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

      5.Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.

      6. Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc quy định dạy thêmhọc thêm.

      7. Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT năm học 2013-2014.

V. Các giải pháp thực hiện:

-Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, ban giám hiệu trường đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ giáo viên dạy các môn giáo dục công dân, giáo viên chủ nhiệm, tổng phụ trách đội và chủ tịch công đoàn. Phát huy vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm trong công tá phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường.

-Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy giáo dục công dân trong nhà trường.

-Chỉ đạo, tổ chức tốt việc giảng dạy nội dung pháp luật trong chương trình chính khóa môn giáo dục công dân theo quy định của Bộ giáo dục. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình. Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp để phổ biến, giáo dục pháp luật như tổ chức giao lưu, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ với chủ đề pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,...

-Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, bạo lực học đường.Camkết thực hiện nếp sống văn minh như không hút thuốc lá, không uống rượu bia, không đánh bạc, không vứt rác bừa bãi, không nói tục trong nhà trường và nơi công cộng.

-Chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn giáo viên triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy và học nhằm tăng cường hiệu quả dạy học thông qua các phương tiện nghe, nhìn, các mô hình trực quan,...

-Tiếp tục lồng ghép và giảng dạy tích hợp nội dung pháp luật trong các môn ngữ văn, lịch sử,... Phổ biến giáo dục pháp luật phải gắn liền với tuyên truyền đạo đức, lối sống cho học sinh, kết hợp giáo dục chính khóa với ngoại khóa, lồng ghép trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

-Tăng cường thiết bị, tài liệu: bổ sung các tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và học tập, tài liệu pháp luật theo chuyên đề, tài liệu hỏi đáp pháp luật, tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thống về pháp luật và các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật khác. Duy trì và phát triể tủ sách pháp luật, đồng thời có biện pháp khai thác có hiệu quả các đầu sách pháp luật.

-Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời phê bình các cá nhân và tập thể thực hiện chưa tốt.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Nhà trường xây dựng kế hoạch và phối hợp Tổng phụ trách Đội, công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến quán triệt nội dung luật mỗi tháng một lần cho cán bộ - giáo viên - nhân viên và học sinh.

3. Giao cho giáo viên GDCD soạn thảo nội dung có liên quan tới học sinh.

4. Ban phụ trách GDPL chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai các văn bản pháp luật tới viên chức, nhân viên trong đơn vị.

5. Nhân viên thư viện thường xuyên mở cửa thư viện, giới thiệu và theo dõi việc đọc, mượn sách pháp luật.

VII. Kế hoạch và thời gian thực hiện:

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

Tháng 8/2013

-Luật Cán bộ, công chức năm 2008

-Luật viên chức

-Điều lệ nhà trường trung học.

-Quy định về đạo đức nhà giáo,

- Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành

- Quy định về dạy thêm học thêm.

- Các văn bản về nhiệm vụ năm học 2013-2014.

-Sinh hoạt tập thể đầu năm

Hiệu trưởng

CTCĐ

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

CTCĐ

BGH

BGH

TPT đội

Tháng 9/2013

-Luật phổ biến GD pháp luật 2013

- Phổ biến các văn bản QPPL về ATGT

-Tuần lễ học tập suốt đời (30/9-06/10/2013)

-Quy định về thi GV dạy giỏi

-Quy định về PCCC

-Quy định về ATVSTP

Hiệu trưởng

TPT đội

Hiệu trưởng, BGH

BGH

BGH

Tháng 10/2013

- Nghị định 42/2010/NĐ-CP về Luật thi đuakhen thưởng và Luật thi đuakhen thưởng và các văn bản khác có liên quan,

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 & các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV THCS.

- Luật BHYT

CTCĐ

 

 

CTCĐ

 

 

Tháng 11/2013

- Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và 2007

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2005& các văn bản hướng dẫn thi hành

- Các quy định pháp luật về minh bạch tài sản

Hiệu trưởng

Kế toán

Tháng 12/2013

- Luật xử lý vi phạm hành chính

- Bộ luật lao động (sửa đổi)

- Luật Công Đoàn (sửa đổi)

Hiệu trưởng

CTCĐ

Tháng 1+2 /2014

-Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước  

CTCĐ

Tháng 3/2014

- Luật khiếu nại năm 2011 & các văn bản hướng dẫn thi hành

- Luật biển ViệtNam

-Luật bình đẳng giới

-Tháng thanh niên

CTCĐ

 

 

 

BTCĐ

Tháng 4/2014

- Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 & các văn bản hướng dẫn thi hành

- Luật tố tụng hành chính

Hiệu trưởng

Tháng 5, 6, 7/2014

- Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về công tác thi. Tuyển sinh năm 2013

- Bộ Luật Hình sự năm 1999, 2009 về các tội xâm phạm an, trật tự

- Luật cư trú & các văn bản hướng dẫn thi hành

- Luật phòng chống ma túy năm 2000, 2008& các văn bản hướng dẫn thi hành

- Luật chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2006 & các văn bản hướng dẫn thi hành

Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

CTCĐ

 

CTCĐ

CTCĐ

 

CTCĐ

          Trên đây là kế hoạch triển khai việc phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhà trường. Đề nghị cán bộ, giáo viên, công nhân viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả về ban giám hiệu trường trước ngày 02/5/2014 để tổng hợp báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo Thuận An.                                                                  Nơi nhận:                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

- CTCĐ (để phối hợp)

-BT Chi đoàn (để phối hợp)

- Ban phụ trách PBGDPL (th/h)                                                                

- Lưu: VT                                                                                  Nguyễn Đoàn Tuyên


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thoại Hạnh @ 09:03 22/04/2014
Số lượt xem: 287
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến