Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Giới thiệu trường THCS Tân Thới

Trường THCS Tân Thới Địa chỉ: Phu phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An Tel: 06503726854 Email: thcs-tanthoi@ta.sgdbinhduong.edu.vn Website: violet.vn/thcs-tanthoi-binhduong Trường THCS Tân Thới được hình thành từ năm học 1990-1991 trên cơ sở tách ra từ trường cấp 1.2 Bình Nhâm. Hiện tại trường có 3 cơ sở, cơ sở 1,3 gần PGD & ĐT thị xã Thuận An, cơ sở 2 nằm trrên đường ĐT 745 thuộc địa phận phường Bình Nhâm, thị...

Công tác phổ biến GDPL

PHÒNG GD&ĐT THUẬN AN TRƯỜNG THCS TÂN THỚI Số: 25/QĐ-THCSTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Lái Thiêu, ngày tháng năm 20 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2013-2014 -------------------- HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN THỚI - Căn cứ vào Điều 19 của Thông tư số...

NĐ 136 - Luật tố cáo

CHÍNH PHỦ _________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 136/2006/NĐ-CP _____________________________________ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo _______ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm...

Nghị định hướng dẫn luật lao động

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Số: 08/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều...

Luật khiếu nại

Luật số 02/2011/QH13 của Quốc hội : LUẬT KHIẾU NẠI QUỐC HỘI _____ Luật số: 02/2011/QH13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ LUẬT KHIẾU NẠI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khiếu nại. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy...

Luật bình đẳng giới

Luật số 73/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bình đẳng giới LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 73/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bình đẳng giới. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1....

Luật BHXH

Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo hiểm Xã hội LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo hiểm xã hội. CHƯƠNG...

Qy chế làm việc của trường THCS TÂN THỚI

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ THUẬN AN TRƯỜNG THCS TÂN THỚI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC của trường trung học cơ sở Tân Thới (Ban hành kèm theo Quyết định số 01 /QĐ-THCS.TT ngày 01/9/2013 của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Tân Thới) CHƯƠNG I VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG Điều 1. Vị trí Trường THCS Tân Thới gồm hai cơ sở chính...

Quy chế kết hợp CQ - CĐ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM THỊ XÃ THUẬN AN ...

Quy định v/v phân công Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường THCS TÂN THỚI

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ XÃ THUẬN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TRƯỜNG THCS TÂN THỚI Số: ...

Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2013

Kết luận số 65- KL/TW ngày 4/3/2010 của Ban Bí thư do đồng chí Trương Tấn Sang ký về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở Ngày 9/3/2010. Cập nhật lúc 10h 45' Sau khi xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ...

Quyết định số 04/2000/QĐ-BGDĐT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 04/2000/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 04/2000/QĐ-BGDĐT NGÀY 01/3/2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG" -------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30/3/1994 của Chính...

Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI Số : 34/2007/PL-UBTVQH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2007 PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Pháp lệnh...

Nghị định 71/1998/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 1998 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 71/1998/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 1998BAN HÀNH QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết số 55/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 30 tháng 8 năm 1998 của...

Thư của tổng thống Mỹ gửi thầy giáo của con trai mình.

"....Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử Xin hãy dạy cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm. Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng xin thầy dạy cho cháu biết sàn lọc lấy những gì tốt đẹp...

Khắc ghi

HỌC SINH KHÔNG PHẢI BÌNH HOA CẦN PHẢI CHÂM ĐẦY MÀ PHẢI LÀ NGỌN ĐUỐC CẦN ĐƯỢC THẮP SÁNG....